Pomoc dla chorych
POMOC DLA CHORYCH
    Zakłócenia w funkcjonowaniu psychiki mogą wynikać z różnych przyczyn.
Można je podzielić na przyczyny chorobowe i niechorobowe (patrz POMOC DLA ZDROWYCH).
    
Do głównych przyczyn chorobowych wpływających niekorzystnie na psychikę należą:
- choroby psychiczne
- choroby i dysfunkcje mózgu
- choroby somatyczne
 
CHOROBY PSYCHICZNE
           Do chorób psychicznych należą, m.in.: schizofrenia, zaburzenia ze spektrum schizofrenii (psychozy schizoafektywne, zaburzenia urojeniowe, halucynozy), choroby afektywne (jedno-, dwubiegunowe).
           W społeczeństwie panuje lęk i niechęć w stosunku do chorych psychicznie wynikający w dużym stopniu z niedostatku wiedzy i zrozumienia na temat psychoz.
Chorzy z doświadczeniem psychozy są często naznaczeni przez społeczeństwo piętnem i etykietką „wariatów”, a także są często izolowani i wyrzucani na margines społeczny.
Dzisiejsza wiedza na temat chorób psychicznych, dostępne lekarstwa a także możliwość bezpośredniego obcowania z chorymi dowodzą, że osoby te, pomimo doświadczania epizodów psychotycznych, mogą pełnić różne role społeczne tak samo sprawnie, jak osoby zdrowe psychicznie. Poza tym, wbrew obiegowym opiniom, nie stwarzają one większego zagrożenia dla otoczenia niż osoby zdrowe. Osoby doświadczające psychozy przeżywają i odbierają otaczający świat inaczej a w konsekwencji zachowują się często w sposób dla ludzi zdrowych niezrozumiały, dziwaczny, nielogiczny, nieprzewidywalny, budząc strach. A to właśnie w tych stanach chorzy ci są najbardziej zagubieni, bezradni, najbardziej cierpią i potrzebują pomocy i wsparcia ze strony rodziny i najbliższego otoczenia.

           W swoim gabinecie oferuję pomoc chorym psychicznie i ich rodzinom. Pomoc ta polega na:
- ustaleniu wiarygodnej diagnozy
- prowadzeniu leczenia optymalnie dobranymi lekami psychotropowymi
- doradzaniu i informowaniu pacjentów i ich rodzin o możliwościach   
  oddziaływań pozafarmakologicznych (psychoterapia, psychoedukacja,
  rehabilitacja, terapia zajęciowa, itp.) na terenie Lublina i okolic,  
  pomagających pacjentom po przebytej chorobie powrócić do normalnego
  życia.CHOROBY I DYSFUNKCJE MÓZGU
           Często przyczyną zaburzeń psychicznych są choroby i dysfunkcje mózgu takie jak:
- udary mózgu
- urazy mózgu
- infekcje ośrodkowego układu nerwowego
- guzy mózgu
- choroba Alzheimera i inne choroby przebiegające z otępieniem
- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane
- choroba Huntingona
- choroba Wilsona, itp.
Zaburzenia psychiczne wywołane wyżej wymienionymi stanami mogą mieć bardzo różnorodny przebieg i obraz kliniczny.
Najczęściej występujące objawy to:
- upośledzenie koncentracji uwagi i pamięci
- nieprawidłowości spostrzegania i myślenia
- zmiany nastroju i uczuciowości
- zaburzenia aktywności i zachowania
- zaburzenia świadomości i orientacji
- zmiany osobowości
- zaburzenia snu, apetytu i sfery popędowej.

           W swoim gabinecie oferuję pomoc osobom z chorobami i dysfunkcjami mózgu.
Pomoc ta polega na:
- ocenie stanu psychicznego
- ustaleniu bądź potwierdzeniu, na podstawie dotychczasowej dokumentacji
  medycznej, głównej przyczyny istniejących zaburzeń
- wdrożeniu właściwego leczenia w celu poprawy stanu psychicznego
  chorego.

CHOROBY SOMATYCZNE
           Choroba somatyczna, jako proces ogólnoustrojowy, wpływa niekorzystnie na stan psychiczny człowieka.
Odzwierciedla tę zależność powiedzenie:
                              „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Do chorób somatycznych, które często powodują zakłócenia w pracy psychiki zalicza się, m.in.:
- choroby serca i układu krążenia
- choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki, przytarczyc
- cukrzycę
- choroby układu moczowego
- ch. wątroby
- ch. nowotworowe
 -infekcje wirusowe
- zaburzenia hormonalne u kobiet
- choroby układowe (toczeń, RZS, guzkowe zapalenie tętnic, itp.)
- ch. metaboliczne (ch. Wilsona, porfirze)
- ch. krwi (niedokrwistość, skazy krwotoczne)
- ch. pasożytnicze przewodu pokarmowego.
Dodatkowo zaburzenia psychiczne mogą nasilać:
- sam przebieg choroby i jej rokowanie
- ograniczenia i stres wynikający z chorowania
- ból towarzyszący chorobie
- działania uboczne leków
Do przejawów zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych i czynników z nimi związanych należą:
- stany depresyjne lub maniakalne
- zmienność nastroju
- niepokój, lęk
- uczucie napięcia wewnętrznego
- drażliwość
- stany pobudzenia i agresji
- męczliwość
- upośledzenie koncentracji uwagi i pamięci
- halucynacje i urojenia
- zaburzenia snu i apetytu

           W swoim gabinecie oferuję pomoc osobom chorym somatycznie, które odczuwają pogorszenie samopoczucia psychicznego.
Pomoc ta obejmuje:
- ustalenie głównej przyczyny istniejących zaburzeń psychicznych w oparciu  
  o dokumentację lekarską pacjenta dotyczącą choroby/chorób
  somatycznych i wdrożonego w związku z tym leczenia
- podjęcie odpowiedniego leczenia psychotropowego dolegliwości
  psychicznych dostosowanego do dotychczasowego leczenia choroby
  zasadniczej.
 
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside